เข้าแทงหวย

ทำไมต้อง บูชาพระพุทธรูป

บูชาพระพุทธรูป

ทำไมต้อง บูชาพระพุทธรูป หลังจากบทความที่แล้ว ที่ทาง เว็บหวยสด ได้นำเสนอไปก่อนหน้านั้น หลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัย ว่าทำไมเราต้องกราบไหว้ บุชาพระพุทธรูป กันด้วย ในบทความนี้ เว็บหวยสด มีคำตอบมาให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบกันครับ

บูชาพระพุทธรูป

เคยสงสัยกันไหม ว่าทำไมเราต้องบูชาพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปประจำบ้าน พระพุทธรูปตามวัดวาอาราม หรือในรถและแม้กระทั่งที่ทำงาน มักจะเห็นว่ามีการตั้งพระพุทธรูป ไว้ให้เราได้กราบไหว้หรือบูชากัน

ทำไมต้อง บูชาพระพุทธรูป

นั่นก็เพราะว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ถือว่าการบูชาพระพุทธรูปเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งหลายครอบครัวเมื่อสร้างบ้านใหม่ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดออฟฟิศใหม่ เปิดร้านค้าใหม่ มักจะได้ของขวัญเป็นพระพุทธรูป หรือองค์เทพต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล คุณค่าแท้ของการบูชา

บูชาพระพุทธรูป

พระพุทธรูป

เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ การบูชาพระพุทธรูปเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า การบูชาวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า วัฒนธรรมศาสนานี้ถือเป็นสิ่งสำคัญและดีงามที่จะช่วยให้ศาสนามีความเข้มแข็ง และยังเป็นโอกาสที่ดีให้กับลูกหลานและเด็กรุ่นใหม่เข้าใกล้ศาสนาได้มากขึ้น

เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า เรียกว่า พุทธานุสสติ คือการน้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า คือ ระลึกถึงความดีอันมีอยู่ในพระองค์ การบูชาพระพุทธรูปก่อให้เกิดการระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยการระลึกถึงพุทธคุณ ก่อให้เกิดจิตใจที่ดีงาม สงบ อ่อนน้อม อ่อนโยน และความกตัญญูกตเวทิตา การสร้างพระพุทธรูปขึ้น เพื่อทำให้พระพุทธคุณเป็นนามธรรมที่ถูกสื่อออกมาในรูปธรรมนั่นเอง

เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ การบูชาบุคคลที่ควรบูชาตามหลักมงคลในทางพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มีความตอนหนนึ่งที่พระองค์ตรัสว่า “คนไม่มีที่เคารพ ย่อมไม่มีที่ยำเกรง คนผู้นั้นย่อมจมอยู่กับความทุกข์ ซึ่งการแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ควรเคารพ จึงถือว่าเป้นแนวทางที่ทำให้อยู่เป้นสุข หรือเป็นมงคลแก่ชีวิตได้ ในเมื่อพระพุทธรูปเป็นสิ่งสื่อถึงพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนั้น แต่การแสดงความเคารพถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “คารวธรรม” อันเป็นหนึ่งในมงคล 38 ประการ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้ คือ ความสุขใจ ความสงบใจและสร้างเสริมคุณธรรมภายในบุคคลนั้นด้วย

เพื่อน้อมนำพุทธคุณและพุทธธรรมมาพัฒนาตนเอง การพัฒนาตน ถือเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อพัฒนาตนดีแล้ว ย่อมสามารถพึ่งตนเองได้ หลักในการพัฒนาตน คือการมีแบบอย่างที่ดีและเลือกปฏิบัติตามแนวทางผู้เป็นแบบอย่างนั้น “การบูชาพระพุทธเจ้าต้องนึกถึงพุทธคุณ” ได้แก่ พระพุทธคุณที่อยู่ในบทบูชาพระพุทธเจ้าที่ว่า “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

นะโม คือ ขอนอบน้อม

ตัสสะ แปลว่า พระองค์นั้น

ภะคะวะโต คือ ทรงเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ คำนี้สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อะระหะโต คือ ทรงเป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสทั้งปวง คำนี้สื่อถึง พระบริสุทธิคุณ และสัมมาสัมพุทธัสสะ คำนี้สื่อถึง พระปัญญาธิคุณ ซึ่งพระพุทธคุณทั้ง 3 ประการนี้ เป็นคุณธรรมที่สามารถนำไปเป็นเครื่องพัฒนาตนได้ หากปฏิบัติด้วยความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมาย ก็จะเป็นการบูชาย่อมเป็นคุณค่าอันแท้จริง

เพื่อให้จิตสงบและเกิดสติปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิต โดยความเป็นจริงแล้ว การบูชาพระพุทธรูปสามารถก่อให้เกิดความสงบและสติปัญญาได้ คนที่มีความทุกข์ จิตใจรุ่มร้อน พลุกพล่าน เมื่อได้บูชาพระพุทธรูป เห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูป ย่อมทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นได้ ทำให้เกิดความสงบ เพราะความสงบหรือสมาธิ เป็นสิ่งที่ขจัดอกุศลทั้งปวงในจิตใจ จิตใจย่อมไม่ขุ่นมัว สติปัญญาก็ตามมาได้ สามารถแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บูชาพระพุทธรูป

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคน คือ ความสุข ความสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญา ความรู้สึก จินตนาการ และจากสำนึกทางศีลธรรม ซึ่งมีค่าสูงกว่าความสุข ที่ได้จากประสาทสัมผัส นอกจากนี้ การบูชาพระพุทธรูปยังเป็นการปฏิบัติที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าต่อผู้อื่นได้ทั้งโดยตรง เช่น การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม ในหลักการปฏิบัติธรรมหลายประการ ก็มุ่งเพื่อให้มีความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น หรือปฏิบัติตามหลักศีล 5 นั่นเอง การบูชาที่จะมีผลมากแท้ คือ ปฏิบัติบูชา แปลว่า การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอน ให้ทำปฏิบัติบูชา เป็นการนำทาง หรือชี้ทางให้ก้าวสูงขึ้นไป ให้เข้าสู่ธรรมมากยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่า การบูชาพระพุทธรูปตามแนวจารีต และผลของการปฏิบัตินั้น เป็นคุณค่าที่แท้จริง ในการบูชาหรือการกระทำใด ๆ ที่นำไปสู่ความหลุดพ้นได้ ซึ่งการกระทำแบบนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสม ถือเป็นความดีที่มีคุณค่า เพราะเมื่อพิจารณาแล้ว พฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูป ไม่ได้ขัดกับหลักคำสอนทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนั่นเอง

บูชาพระพุทธรูป

และนี่คือ คำตอบว่าทำไมต้อง บูชาพระพุทธรูป ที่ เว็บ หวยสด ได้นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับวันนี้ เว็บ หวยสด ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้านะครับ

หวยออนไลน์ สมัครสมาชิกเว็บแทงหวย ซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด รับฝากแทงหวยออนไลน์ ทุกประเภทมีหวยออนไลน์ให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไทย, หวยสลากออมสิน , หวยยี่กีหวยฮานอย , หวยลาว, หวยลาวสามัคคี ,หวยลาวสตาร์ และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครเลย!

สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์บาทละ 800
คลิกด้านล่าง

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest