เข้าแทงหวย

ความหมายของ พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ความหมายของ พระพุทธรูป สมาชิก เว็บหวยสด ทราบหรือไม่ว่า พระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชากันอยู่ในทุกวันนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีความหมายอย่างไร หากสงสัย วันนี้ เว็บหวยสด มีคำตอบมาฝากสมาชิกทุกท่านให้ได้ทราบกันครับ

พระพุทธรูป

ความหมายของ พระพุทธรูป พระพุทธรูป คือ สัญลักษณ์ แทนองค์พระพุทธเจ้า  องค์ศาสดาผู้ก่อตั้งพระศาสนา  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้บูชา สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น แกะสลัก จากหินหรือไม้ หล่อด้วยโลหะ ปั้นด้วยดินเผา วาดภาพลงบนพื้นผ้า หรือผนังอาคาร มีขนาดต่าง ๆ กัน  ตั้งแต่องค์ขนาดใหญ่ มากประดิษฐานไว้ตามวัดวาอาราม องค์ขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งบูชาไว้ตามบ้านเรือน  จนถึงองค์ขนาดเล็กมาก ที่นำติดตัวไปที่ต่าง ๆ ถือเป็นเครื่องคุ้มครอง ป้องกันอันตราย  ที่เรียกว่า พระเครื่อง  ย่อมาจากคำว่า พระเครื่องราง

คติการสร้างพระพุทธรูป

การจัดสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้งแรกที่แคว้นคันธารราฐ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ในสมัยของพระเจ้ากนิษณะ แห่งราชวงศ์กุษาณะ  พ.ศ.  ๖๖๓ – ๗๐๕  โดยได้รับอิทธิพลจากชาวกรีกโบราณ สืบเนื่องมาจาก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรมาซีโตเนีย ทางตอนเหนือของประเทศกรีซ  แผ่ขยายอำนาจ คลอบคลุมดินแตนต่าง ๆ ตั้งแต่ในคาบสมุทรบอลข่าน อียิปต์ ตุรกี เปอร์เชีย มาจนถึงแคว้น คันธารราฐของอินเดีย  เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๓ หลังจากนั้น ชาวกรีกและชาวโรมันก็ได้เดินทางมาค้าขาย และนำวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้  รวมถึงการสร้างรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา จนเกิดการสร้างพระพุทธรูปขึ้น เป็นรุ่นแรกที่เรียกว่า พระพุทธรูปศิลปะสมัยคันธารราฐ

เนื่องจากคติการสร้างพระพุทธรูปในอินเดียได้รับอิทธิพลครั้งแรกมาจาก กรีก ดังนั้นพระพุทธรูป สมัยคันธารราฐ

จึงมีลักษณะรูปร่าง หน้าตา และการห่มจีวรแบบชาวกรีกโบราณ  ต่อมาการสร้างพระพุทธรูป มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างหน้าตา และการนุ่งห่มจีวร ไปจากเดิม จนเกิดเป็นสกุลช่างของอินเดียสมัยต่าง ๆ เช่น

สมัยอมราวดี ช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๗ – ๙

สมัยคุปตะ ช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๙ – ๑๑

สมัยปาละ ช่วงพุทธศตวรรษ ที่ ๑๓ – ๑๖

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

ไม่ใช่รูปเหมือนของพระพุทธเจ้า แต่เป็นสัญลักษณ์ แทนพระพุทธองค์ ดังนั้นพระพุทธรูปแต่ละสกุลช่าง ที่สร้างขึ้นในแต่ละสมัย จึงมีรูปร่างแตกต่างกันไป ตามความนิยม แต่พระพุทธูป มีลักษณะที่สำคัญ ที่เรียกว่า มหาปุริสลักษณะ อันหมายถึงลักษณะของมหาบุรุษ ๓๒ ประการ เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ ไปในดินแดนต่าง ๆ นอกอินเดีย คติการสร้างพระพุทธรูปก็เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ   การสร้างพระพุทธรูปในระยะแรกนิยมสร้างตามแบบสกุลช่างของอินเดีย ต่อมาได้มีการดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความนิยมของคนในท้องถิ่น  ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเห็นความแตกต่างในด้านรูปร่างลักษณะของพระพุทธรูปในประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย ศรีลังกา พม่า กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น

ประเภท วัสดุ และวิธีการสร้างพระพุทธรูป

ประเภท รูปเคารพของพระพุทธรูปปรากฏเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทงานประติมากรรม และประเภทงานจิตรกรรม

  • ประเภทงานประติมากรรม มีทั้งงานแกะสลักนูนต่ำ งานแกะสลักนูนสูง และรูปปั้นลอยตัว
  • ประเภทงานจิตรกรรม เป็นการเขียนภาพพระพุทธรูปลงบนฝาผนัง พระอุโบสถ พระวิหาร และอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการเขียนลงบนผนังปูน แต่อาจเขียนลงบนผนังไม้ หรือเขียนลงบนผืนผ้า ที่เรียกว่า “ พระบฏ’ .งานจิตรกรรมส่วนใหญ่เป็นภาพเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ได้แก่พุทธประวัติและชาดก เพราะสามารถแสดงเรื่องราวได้มากกว่างานประติมากรรม

วัสดุ และวิธีการสร้างพระพุทธรูป

  • ในระยะแรกเริ่ม คือ ก่อนสมัยทวารวดี และสมัยทวารวดี นิยมสร้างพระพุทธรูปจากดินเผา ปูนปั้น ศิลา (หิน) และทองสำริด ต่อมาในสมัยสุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ มีการใช้วัสดุชนิดอื่น เช่น ทองคำ เงิน นาก ไม้ หินสี ต่าง ๆ การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่บางทีก็ใช้ศิลาแลง หรือก่ออิฐถือปูนปั้น เป็นเค้าโครงอย่างคร่าว ๆ เรียกว่า ‘โกลน” จากนั้นจึงปั้นปูนทับ ตกแต่งให้เป็นพระพุทธรูปที่สมบูรณ์ พระพุทธรูปที่สร้างด้วยปูนปั้นและหล่อยด้วยทองสำริด มักมีการปิดทองทับทั่วทั้งองค์ ทั้งนี้เพื่อความสวยงามและถูกต้องตามมหาปุริสลักษณะ
  • ดินเผา
  • ศิลา
  • ทองสำริด
  • ปูนปั้น
  • งานก่ออิฐถือปูน
  • ไม้ นำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แล้วจึงลงรักปิดทอง ข้อดี คือ สามารถแกะสลักเป็นรูปได้ง่าย และแสดงรายละเอียดของานช่างได้ดี  ข้อเสีย ไม่คงทนถาวร ผุพังและแตกหักได้ง่าย มักพบในงานศิลปะกรรมรุ่นใหม่ ๆ เท่านั้น
พระพุทธรูป

ความหมายของคำว่า ปาง

ตามรากศัพท์ ของปาง หมายถึง “ครั้ง’ หรือ “เมื่อ”  ปรียบสเมือนการบอกเวลา เมื่อนำมาใช้กับพระพุทธรูป ปางจึงเป็นความหมายถึง ลักษณะสมมุติในอิริยาบถต่าง ๆ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งเป็นการแสดงพระพุทธประวัติตอนหนึ่งของพระพุทธองค์ ในขณะที่ทรงมีสภาวะเป็นมนุษย์ ตามความเชื่อในพุทธประวัติของช่างสมัยโบราณ แห่งราชวงศ์คุปตะ  ปางที่ได้รับการสร้างขึ้นครั้งแรก  ได้แก่ปางสมธิ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา  และปางปรินิพพาน

เมื่อล่วงสู่สมัยหลัง ได้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์อื่น ๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ปางรำพึง  ปางป่าเลไลยก์ ปางห้ามสมุทร  ปางห้ามญาติ ปางไสยาสน์  และปางขอฝน  เป็นต้น

พระพุทธรูปที่สร้างในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่ สมัย รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงรวบรวมและทรงนิพนธ์ หนังสือทางพระพุทธศาสนาขึ้น  คือพระนิพนธ์พระพุทธประวัติเรื่อง ปฐมสมโพธิกถา แล้วทรงประดิษฐ์แบบอย่างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ขึ้นตามพุทธประวัติดังกล่าว  เพื่อให้ช่างสร้างเป็นพระพุทธรูปรวมทั้งหมด ๔๐ ปาง  นับเป็นการกำหนดปางของพระพุทธรูปมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย ต่อมาได้มีผู้กำหนดปางพระพุทธรูปเพิ่มเติมอีกหลายตำรา เช่น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ แต่งโดยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ จำนวน ๔๕ ปาง ตำนานพระพุทธรูปาง ต่่าง ๆ แต่งโดย พระพิมลธรรม จำนวน ๖๖ ปาง และประวัติพระพุทธรูปปางต่าง ๆ แต่งโดย พิทูร มลิวัลย์ มีจำนวน ๗๒ ปาง

ปางพระพุทธรูปประจำวันเกิด

วันอาทิตย์ : ปางถวายเนตร

วันจันทร์ : ปางห้ามญาติ

วันอังคาร :  ปางปรินิพพาน หรือปางไสยาสน์

วันพุธ (กลางวัน) : ปางอุุ้มบาตร

วันพุธ (กลางคืน) : ปางป่าเลไลยก์

วันพฤหัสบดี : ปางสมาธิ

วันศุกร์ : ปางรำพึง

วันเสาร์ : ปางนาคปรกพ

สรุป การสร้างพระพุทธรูปทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้น เกิดจากการเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีการสักการะบูชาพระพุทธรูป ซึ่งเป็นรูปเคารพ แทนพระพุทธองค์  คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ จะกราบไหว้ สักการะบูชา  และน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอน เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ พระพุทธรูป พุทธศิลป์สูงค่าสัญญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้บูชา เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเฉกเช่นพระพุทธองค์

พระพุทธรูป

และนี่คือ ความหมายของ พระพุทธรูป ที่ เว็บ หวยสด ได้นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับวันนี้ เว็บ หวยสด ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันใหม่ในบทความหน้านะครับ

หวยออนไลน์ สมัครสมาชิกเว็บแทงหวย ซื้อหวยออนไลน์จ่ายสูงสุดบาทละ 800 หวยสด รับฝากแทงหวยออนไลน์ ทุกประเภทมีหวยออนไลน์ให้เลือกเล่น ไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลไทย, หวยสลากออมสิน , หวยยี่กีหวยฮานอย , หวยลาว, หวยลาวสามัคคี ,หวยลาวสตาร์ และหวยหุ้น อีก 13 ประเทศ พร้อมอัตราการจ่ายดีที่สุดในประเทศไทย มีหนึ่งบาทก็เเทงหวยได้ง่ายๆ สมัครเลย!

สมัครสมาชิกซื้อหวยออนไลน์บาทละ 800
คลิกด้านล่าง

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest